In onze prak­tijk wer­ken we met een gespe­ci­a­li­seerd team rond geri­a­trie (oude­ren), onco­lo­gie (kan­ker) en oedeem (vocht­pro­ble­men). Behandeling kan plaats­vin­den in de prak­tij­ken te Sittard of Schinveld, maar zeker ook bij u thuis (fysi­o­the­ra­pie aan huis).

Geriatriefysiotherapie

Wij beschik­ken over een aan­tal MSc. gespe­ci­a­li­seer­de geri­a­trie­fy­si­o­the­ra­peu­ten die naast de spe­ci­a­li­sa­tie ook ver­bij­zon­de­rin­gen heb­ben in Parkinson, Claudicatio, Niet Aangeboren Hersenletsel, MS, demen­tie en neu­r­o­re­va­li­da­tie (CVA).

Oedeemfysiotherapie

Onze oedeem­the­ra­peu­ten beschik­ken over de laat­ste niet inva­sie­ve onder­zoeks­ap­pa­ra­tuur (Moisturemeter) en behan­del­me­tho­den (Lymfedrainage en com­pres­sie the­ra­pie) bij vocht­pro­ble­men om oedeem­be­han­de­lin­gen uit te voe­ren. Daarnaast heb­ben wij steun­kou­sen (aan­me­ten en leve­ren) in eigen beheer waar­door een snel­le­re leve­ring kan plaatsvinden.

Oncologiefysiotherapie

Eveline Roberts is onze erva­ren casema­na­ger rond­om onco­lo­gi­sche tra­jec­ten vóór, tij­dens en ná behan­de­ling van kan­ker. Vaak gaat dit samen met geri­a­trie­fy­si­o­the­ra­peu­ten en col­le­ga oedeemtherapeuten.

Ergotherapie

In boven­staan­de tra­jec­ten wer­ken wij vaak nauw samen met onze ergo­the­ra­peut Inge van den Kerkhof. Zij onder­steunt vele cli­ën­ten en collega’s in behan­del­tra­jec­ten, maar ook in de aan­vra­gen van diver­se hulp­mid­de­len en voor­zie­nin­gen in en om het huis ofte­wel huisaanpassingen.

Wij behan­de­len boven­staan­de doel­groe­pen zowel op onze prak­tijklo­ca­ties in Sittard, Geleen of Schinveld als­ook aan huis!

Archieven

Share This