Fysiotherapie bij kanker?

door | 20-03-2023 | Geriatrie / Oncologie / Oedeem, Oncologiefysiotherapie

JA …! Kanker komt helaas steeds vaker voor. Over tien jaar wordt er ver­wacht dat 1.4 mil­joen men­sen de dia­gno­se kan­ker heb­ben, ofte­wel 1 op de 13 Nederlanders.
Na het krij­gen van de dia­gno­se wordt er samen met uw behan­de­lend arts geke­ken naar het juis­te behan­del­tra­ject. Bij de medi­sche behan­del­me­tho­des kun­nen ver­schil­len­de bij­wer­kin­gen voor­ko­men. Vermoeidheid, slech­te nacht­rust, mis­se­lijk­heid en ver­min­der­de con­di­tie en spier­kracht zijn veel voor­ko­men­de bij­wer­kin­gen bij deze behan­de­lin­gen. Bij Houben Fysiotherapie & Personal Training trach­ten wij om u zoveel moge­lijk te onder­steu­nen bij het behan­del­tra­ject. Onder bege­lei­ding van gespe­ci­a­li­seer­de fysi­o­the­ra­peu­ten wordt er geke­ken wat wij voor u kun­nen betekenen.

Waarom fysiotherapie bij kanker?

U zou het mis­schien niet direct ver­wach­ten, maar bij de behan­de­ling van kan­ker spe­len ook de spie­ren een belang­rij­ke rol. Want wie over vol­doen­de spier­mas­sa beschikt, is beter bestand tegen bij­voor­beeld een che­mo­k­uur, bestra­ling of ope­ra­tie. Fysiotherapie speelt in alle situ­a­ties een belang­rij­ke rol voor kan­ker­pa­ti­ën­ten. Het heeft een bewe­zen posi­tie­ve invloed op de gezond­heid en het wel­zijn van men­sen die kan­ker heb­ben. Het onder bege­lei­ding trai­nen kan onder ande­re op de vol­gen­de aspec­ten een posi­tie­ve invloed hebben:

  • Het ver­min­de­ren van complicaties.
  • Het ver­be­te­ren van de con­di­tie en spierkracht.
  • Het ver­be­te­ren van de kwa­li­teit van leven door het ver­be­te­ren van de fysie­ke functie.
  • Het ver­min­de­ren van pijn en ver­moeid­heid en het ver­ho­gen van het zelfvertrouwen.
  • Het ver­be­te­ren van slaap.
  • Het ver­min­de­ren van angst.

Wanneer kunt u bij ons terecht?

Altijd! U kunt bij ons terecht voor­af­gaand aan uw behan­del­tra­ject, hier gaan we uit van het prin­ci­pe ‘bet­ter in bet­ter out’. Hoe fit­ter u de behan­de­ling ingaat, hoe fit­ter u de behan­de­ling uit zal komen. Daarnaast kunt u ook tij­dens uw behan­de­ling bij ons terecht voor trai­nen onder bege­lei­ding. We gaan dan, reke­ning hou­dend met uw belast­baar­heid, aan de slag met trai­nen. Bent u klaar met uw behan­de­ling? Dan kunt u ook na uw behan­de­ling bij onze gespe­ci­a­li­seer­de fysi­o­the­ra­peu­ten terecht. Samen gaan we dan aan de slag om uw per­soon­lij­ke doe­len te behalen.

OncoFit

Wilt u na uw fysi­o­the­ra­peu­tisch reva­li­da­tie­tra­ject blij­ven spor­ten? Dat kan in onze onco­lo­gi­sche sport­groe­pen. U kunt dan met een spor­tabon­ne­ment, onder bege­lei­ding van een sport­trai­ner, met lot­ge­no­ten spor­ten. De sport­trai­ners staan in nauw con­tact met onze onco­lo­gi­sche fysi­o­the­ra­peu­ten. Neem gerust con­tact met ons op om de ver­schil­len­de moge­lijk­he­den te bespreken.

Archieven

Share This