Een nieuwe heup of nieuwe knie

door | 01-05-2023 | Algemeen, Geriatriefysiotherapie, Musculoskeletaal

Artrose

Artrose (slij­ta­ge) is wereld­wijd de meest voor­ko­men­de aan­doe­ning van het hou­dings- en bewe­gings­ap­pa­raat. De knie­ën en de heu­pen beho­ren tot de gewrich­ten waar­bij artro­se vaak voor­komt. Bijna een mil­joen men­sen in Nederland heeft last van artro­se aan het heup- en/of kniegewricht.

Artrose ken­merkt zich door het pro­gres­sief ver­lies van het gewrichts­kraak­been. Het risi­co op artro­se neemt toe naar­ma­te de leef­tijd vor­dert, waar­bij de piek bij 79 jaar ligt. Ook over­be­las­ting door o.a. over­ge­wicht, zwaar licha­me­lijk werk en top­sport kan een ver­hoogd risi­co geven op artro­se. De ver­wach­ting is dat de pre­va­len­tie van artro­se in de komen­de jaren ver­der zal stij­gen, mede door de alge­he­le ver­grij­zing. Vormen van (reu­ma­to­ï­de) artri­tis zijn een ande­re veel­voor­ko­men­de oor­zaak van het ver­lies of de bescha­di­ging van het gewrichtskraakbeen.

Artrose kan actief behan­deld wor­den door mid­del van fysi­o­the­ra­pie, waar gepro­beerd wordt om de klach­ten en symp­to­men te ver­min­de­ren dan wel te sta­bi­li­se­ren door mid­del van oefen­the­ra­pie. De zorg­ver­ze­ke­ring heeft hier­voor een een extra ver­goe­ding voor fysi­o­the­ra­pie, boven­op uw even­tu­e­le aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring (zie hier­voor het blog Hoe werkt de ver­goe­ding voor fysi­o­the­ra­pie in 2023?). Wanneer er onvol­doen­de ver­be­te­ring plaats­vindt kan er in samen­spraak met de ortho­peed geko­zen wor­den voor een gewrichts­ver­van­gen­de ope­ra­tie. In het geval van de heup wordt dit een Total Hip Prothese (THP) genoemd, in het geval van de knie wordt dit de Total Knee Prothese (TKP) genoemd. Bij de knie bestaat er ook nog de moge­lijk­heid tot een hal­ve / Unicompartimentele Knie Prothese (UKP).

Total Hip prothese

Een tota­le heup­pro­the­se is een ope­ra­tie waar­bij het ori­gi­ne­le heup­ge­wricht ver­van­gen wordt door een kunst­ma­ti­ge heup­pro­the­se. De pro­the­se bestaat uit twee delen: een kom die het boven­ste deel van het heup­ge­wricht ver­vangt en een steel met een kop die het onder­ste deel van het heup­ge­wricht ver­vangt. Er wor­den ver­schil­len­de mate­ri­a­len en tech­nie­ken voor deze ope­ra­tie gebruikt, afge­stemd op de patiënt.

Total Knee prothese

Een tota­le knie­pro­the­se is een ope­ra­tie waar­bij het knie­ge­wricht ver­van­gen wordt door een kunst­ma­ti­ge knie­pro­the­se. De pro­the­se bestaat uit drie delen: een meta­len boven­zij­de die het boven­ste deel van het knie­ge­wricht ver­vangt, een ver­van­gen­de ach­ter­zij­de van de knie­schijf en een kunst­stof- en meta­len onder­zij­de die het onder­ste deel van het knie­ge­wricht vervangt.

De voor­de­len van de THP en TKP/UKP ope­ra­tie zijn dat ze in ver­uit de mees­te geval­len lei­den tot dui­de­lij­ke ver­min­de­ring van pijn­klach­ten en dui­de­lij­ke ver­be­te­ring van de func­tie van het gewricht. Dit leidt dan ook in de mees­te geval­len tot een dui­de­lij­ke ver­be­te­ring van dage­lijk­se acti­vi­tei­ten zoals wan­de­len, fiet­sen en sporten.

Enkele nade­len van een gewrichts­ver­van­gen­de ope­ra­tie zijn dat ze, zeker in de eer­ste weken, ingrij­pend kun­nen zijn (o.a. enke­le weken met kruk­ken lopen) en dat het tota­le her­stel­pro­ces rela­tief lang duurt. Verder bestaat er een klein risi­co op infec­ties of ande­re com­pli­ca­ties. Bij de THP bestaat er in de eer­ste weken een klein risi­co op luxa­tie (‘uit de kom schie­ten’) van de heup. Om deze reden wor­den hier in deze peri­o­de spe­ci­fie­ke leef­re­gels aan­ge­hou­den die ervoor zor­gen dat de kans op luxa­tie mini­maal is.

Fysiotherapie na THP of TKP

Over het alge­meen is de opna­me­duur in het zie­ken­huis bij een THP of TKP kort. In ver­uit de mees­te geval­len gaat het hier­bij om één tot enke­le dagen opvol­gend aan de ope­ra­tie. Kort na de ope­ra­tie start u onder bege­lei­ding van de fysi­o­the­ra­peut met de eer­ste stap­pen rich­ting het opstaan, lopen en even­tu­eel trap­lo­pen. De eer­ste zes weken dient u gebruik te maken van kruk­ken als loop­hulp­mid­del. Het lopen met kruk­ken wordt gedu­ren­de de reva­li­da­tie afge­bouwd. Vaak is het ver­stan­dig om voor­af (met uw fysi­o­the­ra­peut) het lopen met kruk­ken en de tech­nie­ken van bij­voor­beeld het opstaan, in- en uit bed komen en het trap­lo­pen te oefenen.

Wanneer u na de ope­ra­tie naar huis komt, zal de fysi­o­the­ra­peut op kor­te ter­mijn aan huis komen voor de opstart van de fysi­o­the­ra­pie. De the­ra­peut oefent met u de belang­rijk­ste han­de­lin­gen uit het nor­ma­le dage­lijk­se func­ti­o­ne­ren en neemt nog­maals de leef­re­gels met u door, ook wor­den de eer­ste huis­werk­oe­fe­nin­gen doorgenomen.

Het ver­volg van het reva­li­da­tie­pro­ces bestaat veel­al uit spe­ci­fie­ke oefen­the­ra­pie gericht op het ver­be­te­ren van de spier­kracht, de mobi­li­teit / beweeg­lijk­heid, het loop­pa­troon en de belast­baar­heid van de heup- en/of knie. Er wor­den spe­ci­fie­ke doe­len opge­steld waar u samen met de fysi­o­the­ra­peut naar toe kunt wer­ken. De the­ra­peut con­tro­leert daar­naast de voort­gang van het reva­li­da­tie­pro­ces en geeft advie­zen en instruc­ties voor de thuis­si­tu­a­tie. Hierbij is het belang­rijk dat u ook zelf­stan­dig de huis­werk­oe­fe­nin­gen uit­voert die de the­ra­peut u mee geeft. Naarmate het reva­li­da­tie­pro­ces vor­dert wordt de the­ra­pie­fre­quen­tie afgebouwd.

Er bestaat van­uit de zorg­ver­ze­ke­ring een spe­ci­a­le ver­goe­ding, ook wel chro­ni­sche mach­ti­ging genoemd, voor de fysi­o­the­ra­peu­ti­sche reva­li­da­tie na een THP of TKP ope­ra­tie. Meer infor­ma­tie hier­over vindt u in het blog Hoe werkt de ver­goe­ding voor fysi­o­the­ra­pie in 2023?. Ook kunt u terecht bij uw fysi­o­the­ra­peut of zorg­ver­ze­ke­ring met vra­gen over deze vergoeding.

Heeft u ove­ri­ge vra­gen over de fysi­o­the­ra­peu­ti­sche behan­de­ling bij artro­se, een THP of TKP? Neem con­tact met ons op of loop even bin­nen, wij bespre­ken graag alle gewens­te infor­ma­tie met u door.

Archieven

Share This