Digitaal consult fysiotherapie in tijd van corona

door | 19-03-2020 | COVID-19

Zoals u wel­licht merkt, zorgt het coro­na­vi­rus naast een hoop ellen­de ook voor een ver­snel­de digi­ta­li­se­ring. Zowel scho­len als ook de gezond­heids­zorg MOETEN nu ver­sneld digi­ta­li­se­ren. Als prak­tijk zijn we al eni­ge tijd bezig met de eer­ste voor­be­rei­din­gen op digi­ta­le zorgmogelijkheden.

Wij gaan mee met digitale ontwikkeling

Digitaal heb­ben we de afge­lo­pen jaren al wat stap­pen gezet, zoals mail en een VOIP cen­tra­le voor een bete­re bereik­baar­heid, maar ook een chat­func­tie op onze web­si­te en een bedrijfs Whats app (06−18271877). Ook heb­ben we al een hele tijd een por­tal via Intramed waar­in clien­ten hun afspra­ken en vra­gen­lijs­ten kun­nen inzien en behe­ren. De digi­ta­li­se­ring van de fysi­o­the­ra­pie is dus al een tijd­je gaan­de, ech­ter met klei­ne stapjes.

Afgelopen jaar heb­ben we de vol­gen­de stap gezet in digi­ta­le con­sul­ten en wel met behulp van Physitrack. Hiermee zijn niet alleen daad­wer­ke­lijk digi­ta­le con­sul­ten moge­lijk zoals bij­voor­beeld bij Facetime, maar bie­den wij ook de moge­lijk­heid om voor clien­ten oefenprogramma’s te maken voor thuis of in de fitness.

Momenteel wach­ten wij op goed­keu­ring van Zorgverzekeraars Nederland en het Ministerie zodat u ons ook echt digi­taal kunt consulteren!

Digitaal consult fysiotherapie

In samen­wer­king met Physitrack zijn wij als prak­tijk ook digi­taal bereik­baar. Niet alleen kun­nen we u op afstand onder­steu­nen met huis­werk­oe­fe­nin­gen en trainingsprogramma’s, maar ook met een daad­wer­ke­lijk digi­taal con­sult. Dit is ver­ge­lijk­baar met een Facetimeverbinding maar dan wel AVG-proof.

Om een afspraak te maken voor een digi­taal con­sult kunt een mail stu­ren naar info@houbenfysiotherapie.nl of onli­ne aan­mel­den op: https://www.houbenfysiotherapie.nl/patienten-portaal/ en daar­na onder “inschrij­ven” uw gege­vens achterlaten.

Wij nemen dan bin­nen een werk­dag con­tact met u op om een afspraak te plan­nen. Een digi­taal video­con­sult kan natuur­lijk nooit een manu­e­le behan­de­ling ver­van­gen maar anam­ne­se, onder­zoek, advies, huis­werk­be­ge­lei­ding etc. kun­nen natuur­lijk ook pri­ma digi­taal plaatsvinden.

Onze ergo­the­ra­peut en logo­pe­dist kunt u ove­ri­gens ook digi­taal consulteren.

Archieven

Share This