De invloed van wind op hoofdpijn‑, duizeligheidsklachten en hooikoorts 

door | 17-04-2020 | Chronische (pijn)klachten en leefstijlverbetering, Musculoskeletaal

Het is april, we zit­ten alweer mid­den in de “astro­lo­gi­sche” len­te die van 20 maart tot 21 juni duurt. De kor­te don­ke­re dagen van de win­ter heb­ben plaats gemaakt voor lan­ge­re dagen van dag­licht en zoals de mees­te van ons hopen; het len­te­zon­ne­tje. Maar zoals de afge­lo­pen weken wel al is geble­ken is het niet alleen maar len­te­geur en zonneschijn.

Alles komt weer tot leven

De zon wordt regel­ma­tig afge­wis­seld met regen en wind, de ener­gie in de natuur begint te brui­sen en alles komt weer tot leven. Zo zou het ook met de “inwen­di­ge” mens moe­ten zijn. De win­ter kent lan­ge­re nach­ten, waar­in we meer tot rust zou­den kun­nen komen. De natuur staat in een “spaar­stand”, die­ren hou­den hun win­ter­slaap om in de len­te weer fit voor de dag te komen. 

Veel men­sen her­ken­nen deze rust­pe­ri­o­de ech­ter niet, omdat onze “stress” maat­schap­pij ook gewoon in de win­ter door­gaat en we moe­ten pres­te­ren. Dat bete­kent dat we niet uit­ge­rust aan de start van de len­te staan, de peri­o­de waar we bui­ten actie­ver gaan wor­den. We begin­nen van­uit een niet uit­ge­rus­te situ­a­tie ons lichaam opeens nóg meer te belas­ten, we gaan wan­de­len, fiet­sen, dui­ken de tuin in en begin­nen te snoei­en en spit­ten. In de prak­tijk zien we dan veel spe­ci­fie­ke klach­ten voor­bij­ko­men zoals nek- en schou­der­klach­ten, pees­klach­ten zoals de beken­de ten­nis­el­le­boog ten gevol­ge van over­be­las­ting, maar de laat­ste tijd horen we ook steeds vaker men­sen met hoofd­pijn- of acu­te dui­ze­lig­heids­klach­ten. 

Stressklachten verklaard vanuit het perspectief vanuit de TCM (Traditional Chinese Medicine)

Volgens de vijf ele­men­ten the­o­rie bin­nen de Chinese genees­wij­zen behoort de len­te tot het ele­ment hout. De spe­ci­fie­ke ken­mer­ken van dit ele­ment zijn; groei en ont­wik­ke­ling, de kleur groen, de zure smaak, de ener­gie van lever en gal­blaas, de ogen, pezen, de emo­tie boos­heid en wind. Wind wordt hier bedoel als het natuur­fe­no­meen wind, maar ook als symp­to­men die ken­mer­kend snel komen, een acuut begin heb­ben, zich heel snel afwis­se­len in tijd, inten­si­teit en loka­li­sa­tie. Voorbeelden hier­van zijn; jeuk, dui­ze­lig­heid, tre­mors in spie­ren of een tril­lend oog­lid en acuut opko­men­de hoofd­pijn. 

Dit bete­kent dat exter­ne wind kan lei­den tot inter­ne wind en dus tot fysie­ke klach­ten kan lei­den, nega­tief kan beïn­vloe­den ofte­wel kan onder­hou­den. Zo kan een kou­de wind een direct ongun­sti­ge invloed op spie­ren en pezen heb­ben, omdat de bloed­va­ten gaan ver­nau­wen en de voe­ding naar de spie­ren en pezen min­der wordt. Indien deze voe­ding al min­der was door­dat het lichaam min­der uit­ge­rust is en ook nog eens meer belast wordt met bui­ten­ac­ti­vi­tei­ten dan zijn spier en pees­klach­ten het direc­te gevolg. De lever heeft van­uit de TCM de func­tie om de pezen te voe­den, maar faalt als gevolg van boven­staan­de fac­to­ren met als gevolg spier/peesklachten. 

Wat weten we nog meer van het houtelement?

Het hou­tele­ment bevat ook de ogen, “de lever opent zich in de ogen” wordt ook wel bin­nen de TCM gezegd. Oogklachten zoals wazig zien, branderige‑, jeu­ken­de- en tra­nen­de ogen zijn vaak het gevolg van een ver­stoor­de lever­ener­gie. Denk hier­bij aan hooi­koorts in het voorjaar.

De afge­lo­pen maand is het gras­pol­len sei­zoen weer begon­nen en die pol­len maken gre­tig gebruik van de wind om onze ogen en neus­slijm­vlie­zen te bela­gen met alle gevol­gen van dien. De long behoort op zijn beurt weer tot het metaal­ele­ment en dient de lever te con­tro­le­ren. Indien de long ech­ter niet in staat is om deze ver­stoor­de lever­ener­gie te con­tro­le­ren, dan ont­staat er ook nog kort­a­de­mig­heid en dan zijn de symp­to­men van hooi­koorts com­pleet. 

Alsof dat nog niet genoeg is heb­ben we ook nog een aan­tal acu­punc­tuur­pun­ten in het nek/schoudergebied die erg bevat­te­lijk zijn voor exter­ne wind. Deze zoge­naam­de wind­pun­ten zijn met name bevat­te­lijk voor kou­de, maar ook voor war­me wind en kun­nen lei­den tot ver­nau­wing van de bloed­va­ten, ver­stij­ving van de spie­ren en een stag­na­tie van de qi-flow (de vrije ener­gie­stroom) naar het hoofd, waar­door hoofd­pijn en dui­ze­lig­heids­klach­ten kun­nen ont­staan. 

Kunnen we dit beïnvloeden met therapie?

  • Vanuit de TCM trach­ten we deze klach­ten te beïn­vloe­den mid­dels acu­punc­tuur en cup­ping mas­sa­ge om de har­mo­nie in de ener­gie­huis­hou­ding te her­stel­len en daar­mee de weer­stand te optimaliseren.
  • De manu­eel therapie/chiropractie kan bij­dra­gen aan een opti­ma­le gewrichts­func­tie en vrije toe­stroom van bloed­va­ten en zenuwen.
  • Fysiotherapie kan onder­steu­nen in het ver­ster­ken van de long­func­tie en het (an)aeröbe uit­hou­dings­ver­mo­gen verbeteren.
  • Medical taping ver­licht voor­al de acu­te hooi­koorts­klach­ten en blijkt in de prak­tijk met name kin­de­ren veel ver­lich­ting te bieden.

Leefstijladviezen voor deze “wind-periode”

  1. Let op dat je op je werk niet direct onder de air­co of op de tocht zit. Zet de ven­ti­la­to­ren in de auto niet recht­streeks op nek en schou­ders en bedek dit gebied anders met een dun sjaal­tje of kraag.
  2. Gezonde (afwis­se­len­de) voe­ding, het min­de­ren van sui­kers en zoet­stof­fen en het regel­ma­tig drin­ken van water dra­gen zeker bij en vor­men het fun­da­ment voor ons afweersysteem.

Terugkijkend op de afge­lo­pen weken waar­in onze “stress­maat­schap­pij” vol­le­dig op zijn kop staat door het coro­na­vi­rus, vraag ik me af waar deze peri­o­de toe gaat lei­den. Aan de ene kant zie je ver­broe­de­ring van­uit de zorg- en hulp­dien­sten, maar aan de ande­re kant zie je ook dis­tan­ti­ë­ring en indi­vi­du­a­li­se­ring van de maat­schap­pij, omdat velen zich geen raad weten met de situ­a­tie of omdat ze gewoon­weg geen ande­re keus heb­ben. Voor die­ge­nen die wel een keus heb­ben is het nu het ide­a­le moment voor bezin­ning. Zo zul­len veel men­sen met werk­ge­re­la­teer­de klach­ten door over­be­las­ting nu “ver­plicht” thuis zit­ten en zich rea­li­se­ren dat de klach­ten min­der wor­den door ver­plich­te rust. Wat kun je in de toe­komst anders doen om dit te voor­ko­men? Wat kan ik eraan doen om mijn men­ta­le, soci­a­le en fysie­ke weer­baar­heid te opti­ma­li­se­ren? 

Take home message van Ian

In dit blog heb ik een tip­je van de slui­er gelicht met betrek­king tot de invloed van wind op diver­se klach­ten en hoe u zelf ervoor kunt zor­gen dat u afweer­sys­teem ver­be­terd kan wor­den. Mocht u naar aan­lei­ding van deze blog “geprik­keld” zijn om meer infor­ma­tie te ont­van­gen of wenst u een behan­de­ling, neem dan gerust con­tact met ons op! 

Warme groet”, Ian Wimmer 

Archieven

Share This