De invloed van je zuurtegraad (pH-waarde) op virussen

door | 26-05-2020 | Chronische (pijn)klachten en leefstijlverbetering, COVID-19

PH-waarde van je lichaam: Ben jij zuur of basisch?

Net als een vij­ver of een gazon, heeft ook je lichaam een pH-waar­de of zuur­te­graad. Deze waar­de kan zuur of basisch zijn. Voor diver­se pro­ces­sen in je lichaam is het van essen­ti­eel belang dat de pH-waar­de goed is. Dan is je pH-waar­de neutraal.

Bij een pH-waar­de van min­der dan 7 spre­ken we van een ver­zuurd lichaam. Is je pH-waar­de hoger dan 7,0 dan spre­ken we van basisch. De neu­tra­le pH-waar­de van je bloed ligt tus­sen 7,35 en 7,45. In een wes­ters voe­dings­pa­troon wor­den (te) veel voe­dings­mid­de­len gecon­su­meerd die het lichaam ver­zu­ren. Denk hier­bij aan fris­dran­ken, zui­vel­pro­duc­ten, sui­kers en zoet­stof­fen en ook veel smaak­ver­ster­kers (E‑nummers).

Meet zelf je zuurtegraad

Er zijn pH-strips te koop (onder ande­re hier in onze web­shop) waar­mee je je zuur­graad zelf kunt meten. Het is heel waar­schijn­lijk dat we met ons wes­ter­se voe­dings­pa­troon aan de zure kant van de pH-waar­de zitten.

De gevolgen van een hoge zuurtegraad

Een lichaam dat te zuur is, wordt vat­baar­der voor virus­sen. Virussen gedij­en beter in een zure omge­ving. De rela­tie tus­sen de pH-waar­de en infec­tie is onder ande­re aan­ge­toond bij influ­en­za, coro­na, hepatitis‑C, mond- en klauw­zeer en bij die­ren nog bij ande­re virussen.

Als je de pH-waar­de van je lichaam ver­hoogd, wordt je min­der vat­baar voor virus­sen. Bij een hoge­re pH-waar­de werkt het immuun­sys­teem beter. En als je toch geïn­fec­teerd raakt, is het ziek­te­ver­loop vaak mil­der. Medicijnen kun­nen de pH-waar­de ver­ho­gen. Een voor­beeld hier­van is natri­um­car­bo­naat. Deze medi­ca­tie heeft ech­ter flin­ke bij­wer­kin­gen. Het is daar­om beter om de pH-waar­de pre­ven­tief en op natuur­lij­ke wij­ze te verhogen.

Hoe kun je je zuurtegraad veranderen?

Bij actief ont­zu­ren wordt op natuur­lij­ke wij­ze de ver­hou­ding van natri­um­car­bo­naat in je bloed ver­hoogd door de ver­zu­ren­de ele­men­ten af te voe­ren. Natriumcarbonaat is lichaams­ei­gen. Het neu­tra­li­seert, maakt vrij en voert af. Het is heel onge­zond om natri­um­car­bo­naat in pure vorm, onbe­schermd of opge­lost in vloei­stof in te nemen. Maar je kunt dit wel doen door basisch water te drin­ken (water met basi­sche drup­pels). Of door gecoa­te tablet­ten met natri­um­car­bo­naat in te nemen. Dat zorgt voor opna­me in de dar­men in plaats van een ver­ve­len­de en onwen­se­lij­ke reac­tie met maagzuur.

Basische druppels

Basische drup­pels bestaan uit een sterk basisch mine­raal­con­cen­traat. Bij toe­voe­ging aan drink­wa­ter wordt de pH-waar­de ervan ver­hoogd naar 9,5. Het maag­zuur wordt hier­door tij­de­lijk in pH ver­hoogd. En dat zorgt er dan weer voor dat natri­um­car­bo­naat via de maag­wand aan het bloed wordt afgegeven.

Ontzurende kruidenthee

De krui­den­com­bi­na­tie in onze thee ont­bindt de “zure zou­ten”. Dit bevor­dert ook direct de afvoer van zure afvalstoffen.

De PH-test­strips, onze ont­zu­ren­de krui­den­thee en de basi­sche drup­pels zijn alle­maal te koop in onze web­shop of af te halen op onze loca­tie aan de Broeksittarderweg 154 in Sittard. Een totaal­over­zicht en onze ont­zu­ren­de pro­duc­ten vind je door hier te klik­ken.

Ondersteunende literatuur

1) Variations in pH Sensitivity, Acid Stability, and Fusogenicity of Three Influenza Virus H3 Subtypes; Deirdre A. Costello et al; American Society for Microbiology 10.1128/JVI.01927–14; Epub 2014 Oct 17 https://jvi.asm.org/content/89/1/350

2) The Avian Coronavirus Infectious Bronchitis Virus Undergoes Direct Low-pH-Dependent Fusion Activation during Entry into Host Cells; Victor C. Chu et al; J Virol. 2006 Apr; 80(7): 3180–3188 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1440383/

3) Hepatitis C virus gly­co­pro­teins medi­a­te low pH-depen­dent mem­bra­ne fusi­on with lipo­so­mes; Lavillette D et al; J Biol Chem. 2006 Feb 17;281(7):3909–17. Epub 2005 Dec 15; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16356932

Archieven

Share This