De invloed van je zuurtegraad (pH-waarde) op virussen

door | 26-05-2020 | Algemeen, COVID-19

PH-waarde van je lichaam? Ben jij zuur of basisch?

Net als een vij­ver of een gazon, heeft ook je lichaam een pH-waar­de. Deze kan zuur of basisch zijn. Voor diver­se pro­ces­sen in je lichaam is het van essen­ti­eel belang dat de pH-waar­de goed is. Dan is je pH-waar­de neutraal.

Is je pH-waar­de lager dan 7,0 dan spre­ken we van een ver­zuurd lichaam. Is je pH-waar­de hoger dan 7,0 dan spre­ken we van basisch. In een wes­ters voe­dings­pa­troon wor­den (te) veel voe­dings­mid­de­len gecon­su­meerd die ons lichaam ver­zu­ren. Denk hier­bij aan fris­dran­ken, zui­vel­pro­duc­ten, sui­kers en zoet­stof­fen en ook veel smaak­ver­ster­kers (E‑nummers). De neu­tra­le pH-waar­de van je bloed ligt tus­sen 7,35 en 7,45.

Ben ik verzuurd?

Er zijn pH-strips te koop (onder ande­re in onze web­shop) om je zuur­graad te meten. Het is zeer waar­schijn­lijk dat we met ons wes­ter­se voe­dings­pa­troon aan de zure kant van de pH-waar­de zitten.

Wat zijn de gevolgen van een zuur lichaam?

Een lichaam dat te zuur is, wordt vat­baar­der voor virus­sen. Virussen gedij­en beter in zure milieu’s. De rela­tie tus­sen pH-waar­den en infec­tie­ver­ho­gen­de acti­vi­tei­ten is o.a. aan­ge­toond bij influ­en­za (1), coro­na (2), hepatitis‑C (3), mond- en klauw­zeer en ande­re virus­sen bij dieren.

Door de pH-waar­de van je lichaam te ver­ho­gen ver­klein je de vat­baar­heid voor virus­sen. Hierdoor kan het immuun­sys­teem beter haar werk doen. Indien je toch geïn­fec­teerd raakt, is het ziek­te­ver­loop vaak mil­der. De pH-waar­de kan met medi­cij­nen wor­den ver­hoogd. Dit gebeurt door natri­um­car­bo­naat. Deze medi­ca­tie heeft ech­ter flin­ke bij­wer­kin­gen. Het heeft dan ook de voor­keur de pH-waar­de pre­ven­tief en op natuur­lij­ke wij­ze te verhogen.

Wat is actief ontzuren?

Bij actief ont­zu­ren wordt op natuur­lij­ke wij­ze de ver­hou­ding van natri­um­car­bo­naat in je bloed ver­hoogd door de ver­zu­ren­de ele­men­ten af te voe­ren. Natriumcarbonaat is lichaams­ei­gen. Het neu­tra­li­seert, maakt vrij en voert af.

Het blijkt zeer onge­zond om natri­um­car­bo­naat in pure vorm, onbe­schermd of opge­lost in vloei­stof in te nemen. Je kunt dit wel doen door basisch water te drin­ken (water met basi­sche drup­pels) en/of het nemen van gecoa­te tablet­ten met natri­um­car­bo­naat (dit zorgt voor opna­me in de dar­men in plaats van een ver­ve­len­de en onwen­se­lij­ke reac­tie met maagzuur).

Basische druppels

De drup­pels bestaan uit een sterk basisch mine­raal­con­cen­traat. Bij toe­voe­ging aan het drink­wa­ter wordt de pH-waar­de ervan ver­hoogd naar 9,5. Het maag­zuur wordt hier­door tij­de­lijk in pH ver­hoogd. Bij de auto­ma­ti­sche ver­ho­ging en aan­maak van maag­zuur wordt er natri­um­car­bo­naat via de maag­wand direct aan het bloed afgegeven.

Ontzurende kruidenthee

De krui­den­com­bi­na­tie in de thee ont­bindt de “zure zou­ten”. Dit bevor­dert ook direct de afvoer van zure afvalstoffen.

PH-test­strips, ont­zu­ren­de krui­den­thee en basi­sche drup­pels zijn te koop via onze web­shop of af te halen op onze loca­tie aan de Broeksittarderweg 154 te Sittard.

Een totaal­over­zicht en onze “ont­zu­ren­de pro­duc­ten” zijn beschik­baar via: https://www.houbenfysiotherapie.nl/product-categorie/voedingssupplementen/

Ondersteunende literatuur

1) Variations in pH Sensitivity, Acid Stability, and Fusogenicity of Three Influenza Virus H3 Subtypes; Deirdre A. Costello et al; American Society for Microbiology 10.1128/JVI.01927–14; Epub 2014 Oct 17 https://jvi.asm.org/content/89/1/350

2) The Avian Coronavirus Infectious Bronchitis Virus Undergoes Direct Low-pH-Dependent Fusion Activation during Entry into Host Cells; Victor C. Chu et al; J Virol. 2006 Apr; 80(7): 3180–3188 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1440383/

3) Hepatitis C virus gly­co­pro­teins medi­a­te low pH-depen­dent mem­bra­ne fusi­on with lipo­so­mes; Lavillette D et al; J Biol Chem. 2006 Feb 17;281(7):3909–17. Epub 2005 Dec 15; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16356932

Archief

Share This