Coronavirus en fysiotherapie

door | 18-03-2020 | COVID-19

Coronavirus en fysiotherapie

Zoals u wel­licht merkt wordt Nederland steeds meer beheerst door het Coronavirus. Zoals zo veel bran­ches heeft dit ook effect op de fysi­o­the­ra­pie.

Maandag 16 maart heb­ben onze bei­de beroeps­ver­e­ni­gin­gen (Keurmerk Fysiotherapie en het KNGF), na inten­sief over­leg met het minis­te­rie en de huis­art­sen­or­ga­ni­sa­tie, aan­ge­ge­ven dat het voor­lo­pig open blij­ven van de fysi­o­the­ra­pie van belang is ter ont­las­ting van de huis­art­sen. Het is niet zo dat wij een rol spe­len in het dia­gnos­ti­ce­ren of behan­de­len van het Corona-virus. Maar door de zorg­vra­gen rond­om het bewe­gings­ap­pa­raat op te nemen, zodat de huis­art­sen de han­den vrij heb­ben voor het aan­pak­ken van het Corona-Virus.

Wij blijven tijdens de aanwezigheid van het Coronavirus open

Daarom heb­ben wij ook beslo­ten als prak­tijk open te blij­ven. Als spe­ci­a­list van het bewe­gings­ap­pa­raat zijn wij in staat om te zor­gen dat de maat­schap­pij in bewe­ging blijft en zo het Corona-virus beheers­baar het hoofd te bie­den. Zoals pre­mier Rutten het maan­dag 16–03 goed ver­woord­de, zul­len we alle zei­len bij moe­ten zet­ten in het beheers­baar hou­den van het virus. Men ver­wacht dat helft van de Nederlanders het virus zal krij­gen, maar lang niet ieder­een zal er ziek van wor­den.

Binnen onze prak­tij­ken heb­ben we de vol­gen­de maat­re­ge­len getrof­fen om het Corona-virus bui­ten de deur te hou­den:

BASIS RIVM-Maatregelen:

 • We ver­mij­den gro­te groe­pen
 • We wer­ken van­uit huis waar het kan
 • Indien je last hebt van ver­koud­heids­klach­ten, nie­sen en zeker bij koorts blijf thuis!
 • Beperk je soci­a­le con­tac­ten
 • Wij en u ook was­sen han­den voor en na het con­sult
 • Hoest of nies in je elle­boog
 • Wij schud­den voor­lo­pig geen han­den
 • Gebruik papie­ren zak­doek­jes maar één keer

Daarnaast hanteren we de volgende extra maatregelen in de praktijk:

 • Neem geen extra men­sen mee naar je con­sult
 • Alle men­sen die geen zorg behoe­ven en exter­nen wor­den voor­lo­pig in de prak­tijk geweerd
 • Desinfecteer na gebruik de appa­ra­tuur
 • Naast uw eigen hand­doek vra­gen wij u een extra bad­la­ken mee te nemen voor op de behan­del­bank
 • Fysiotherapiegroepen wor­den terug­ge­bracht naar maxi­maal 2 deel­ne­mers per uur
 • Voor de loca­tie Schinveld heb­ben we een apar­te ingang en wacht­ruim­te sepa­raat van de huis­art­sen gecre­ëerd.
 • Indien u niet naar de prak­tijk wenst te komen heb­ben we ook de moge­lijk­heid aan huis te komen of u digi­taal of tele­fo­nisch te woord te staan.
 • Sportgroepen zijn opge­he­ven en wor­den zo nodig ver­van­gen door mini-per­so­nal trai­ning ses­sies

Wij hopen zo ons steen­tje bij te dra­gen aan het onder­steu­nen van de gezond­heids­zorg in Nederland van­uit onze exper­ti­se. Heeft u vra­gen of wilt een con­sult plan­nen? Neem con­tact met ons op via: 046–888 1007 of stuur een mail naar info@houbenfysiotherapie.nl

 

maak direct een afspraak
Share This