Claudicatio Intermittens of etalagebenen, alles wat u moet weten

door | 01-04-2021 | Geriatrie / Oncologie / Oedeem, Geriatriefysiotherapie

Claudicatio Intermittens ofte­wel eta­la­ge­be­nen komt in Nederland bij onge­veer 19% van de bevol­king voor, voor­na­me­lijk bij 55-plus­sers. De oor­zaak van clau­di­ca­tio is Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV). Dit is een ver­nau­wing van de vaten in met name de benen, waar­door er min­der zuur­stof wordt door­ge­la­ten. Vaak levert dit kram­pen en/of een doof gevoel op tij­dens inspan­ning. Meestal wor­den klach­ten erva­ren in de kui­ten, maar ze kun­nen ook optre­den in het boven­been of de bil­re­gio. Dit is afhan­ke­lijk van de ernst en de loca­tie van de vernauwing(en). Na rust ver­dwijnt de pijn ook weer.

Slagaderverkalking

Door slag­ader­ver­kal­king wor­den de vaat­wan­den stug­ger en dik­ker. Hierdoor treedt er ver­nau­wing op. Deze ver­nau­win­gen wor­den ver­oor­zaakt door een opeen­ho­ping van glad­de spier­cel­len en cho­les­te­rol. Het bloed gaat hier­door tra­ger stro­men en er ont­staat een zuur­stof­te­kort in de benen. Normaal is dit een pro­ces dat pas optreedt bij het toe­ne­men van de leef­tijd. Echter door een slech­te leef­stijl (roken, hoog cho­les­te­rol door onge­zon­de voe­ding en te wei­nig bewe­gen en dia­be­tes) ver­snel­len deze processen.

Vaak wordt gedacht dat het een lokaal pro­bleem in de benen is. Niets is helaas min­der waar. Slagaderverkalking treedt op in het gehe­le lichaam. Het is een sys­teem­ziek­te. Deze ver­kal­king zit dus vaak ook al in de vaten rond­om het hart, in de her­se­nen en in ande­re vita­le organen.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De dia­gno­se geschiedt door een aan­tal (klei­ne) onder­zoe­ken en deels door inspec­tie (kleur, beha­ring, tem­pe­ra­tuur­ver­schil, nagels, wond­jes, puls­pal­pa­tie). Bij het ver­moe­den op eta­la­ge­be­nen wordt de enkel-arm index geme­ten. Dit is een bloed­druk­be­pa­ling waar­bij de ver­hou­ding wordt bepaald tus­sen arm en been. Hiermee wordt de defi­ni­tie­ve dia­gno­se gesteld. Eventueel kan nog een aan­vul­lend Doppleronderzoek wor­den gedaan.

Behandeling etalagebenen

Behandeling bestaat uit een aan­tal onder­de­len zoals medi­cijn­ge­bruik, (indien van toe­pas­sing) stop­pen met roken, gesu­per­vi­seer­de loop­trai­ning en leef­stijl­be­ge­lei­ding. 

Stoppen met roken ver­groot de kans op een suc­ces­vol tra­ject aan­zien­lijk. Tevens is dit essen­ti­eel om de kwa­li­teit van de vaat­wan­den te ver­be­te­ren. Roken is uiter­aard een onder­deel van de leef­stij­laan­pas­sin­gen. Beweeggedrag en voe­ding komen in het tra­ject bij de fysi­o­the­ra­peut ter sprake.

Fysiotherapie bij claudicatio

De gesu­per­vi­seer­de loop­trai­ning is meer dan maar wat lopen op de band. Samen met de client wordt een nul­me­ting gedaan en een plan gemaakt om de loop­af­stand uit te brei­den en de loop­tech­niek te opti­ma­li­se­ren. De inten­si­teit is fors en zeker in de begin­fa­se inten­sief. Naarmate de dis­ci­pli­ne van de client vor­dert, neemt de fre­quen­tie van de fysi­o­the­ra­pie af. De loop­band­test wordt niet alleen bij de inta­ke afge­no­men maar ook gedu­ren­de het tra­ject om de vor­de­rin­gen te meten. Het tota­le tra­ject fysi­o­the­ra­pie duurt 12 maanden.

Heeft u inte­res­se of wilt u graag meer weten? Neem dan con­tact op met een van onze ClaudicatioNet-the­ra­peu­ten, die gespe­ci­a­li­seerd zijn in eta­la­ge­be­nen. 

ln.eiparehtoisyfnebuoh@ofni of bel voor een afspraak 046–8881007.

Locatie Sittard: Nicole Smedts en Roy Houben
Locatie Schinveld: Ceriel Gulpen

Archieven

Share This