Bikefitting (fietspositie analyse) bij de fysiotherapeut in Sittard

door | 01-04-2021 | Sportblessures

Het lijkt erop dat Nederland sinds de corona­cri­sis mas­saal aan het fiet­sen is gesla­gen. Wil je op dit moment een een wiel­ren­fiets of gra­vel­bi­ke bestel­len, dan kun­nen de lever­tij­den mak­ke­lijk oplo­pen tot een jaar. Iedereen weet dat fiet­sen vele gezond­heids­voor­de­len heeft. Naast het feit dat het gezond is om in de bui­ten­lucht actief te zijn, brengt het ook de nodig ont­span­ning met zich mee. 

De juiste fiets

Het is natuur­lijk wel van groot belang dat je de juis­te maat fiets aan­schaft en dat de fiets goed wordt afge­steld. Heb je een te gro­te of juis­te te klei­ne fiets, of is bij­voor­beeld de afstand tus­sen zadel en stuur niet goed, dan zijn nek- en rug­klach­ten of tin­te­lin­gen in de han­den veel voor­ko­men­de klach­ten. Gebruik je klik­pe­da­len, dan is ook de juis­te stand van de plaat­jes onder de schoe­nen belang­rijk om te kun­nen fiet­sen zon­der enkel‑, knie- of heup­klach­ten te krijgen.

Het is dus niet alleen een kwes­tie van een fiets kopen en weg­rij­den, er komt toch iets meer bij kij­ken wil je het ver­stan­dig en ver­ant­woord aan­pak­ken. Zeker als je van plan bent regel­ma­tig te gaan fiet­sen en de tijd en afstand op te gaan bouwen.

Bij Houben Fysiotherapie & Personal Training kunt u terecht voor een fiets­po­si­tie ana­ly­se, ook wel bike­fit­ting genoemd. Deze bike­fit­ting wordt zowel sta­tisch als dyna­misch uitgevoerd.

Statische bikefitting

Een sta­ti­sche bike­fit­ting geeft inzicht in de maat voor het fra­me en de ver­hou­din­gen daar­van. Deze meting is dus in ieder geval inte­res­sant alvo­rens je een fiets gaat aan­schaf­fen. Het is hier­bij belang­rijk dat je weet wat voor soort fiets je wenst te gaan aan­schaf­fen. Een wiel­ren­fiets, MTB/ATB, cyclo­cros­ser of gra­vel­ra­cer. 

Dynamische bikefitting

Een dyna­mi­sche bike­fit­ting is een ana­ly­se op de fiets. Deze wordt gedaan met behulp van een video-ana­ly­se. Hierbij kun­nen wij aan­pas­sin­gen aan de fiets en fiets­tech­niek door­voe­ren om je fiets­po­si­tie te opti­ma­li­se­ren. 

Een tota­le bike­fit­ting duurt onge­veer ander­half uur. Bij licha­me­lij­ke klach­ten die ont­staan zijn ten gevol­ge van een ver­keer­de fiets­hou­ding, kan de bike­fit­ting ver­goed wor­den door uw zorg­ver­ze­ke­raar. Dit valt dan onder de aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring voor fysi­o­the­ra­pie. 

Onze bike­fit­ting is een aan­ra­der voor ieder­een die een spor­tie­ve fiets gaat aan­schaf­fen, beter op zijn fiets wil zit­ten, of helaas al met klach­ten fietst.

Archieven

Share This