Beweegprogramma’s

Het beweeg­pro­gram­ma is bedoeld om te star­ten met spor­ten of bewe­gen. Waarschijnlijk is bij u de dia­gno­se artro­se, car­di­a­le pro­ble­ma­tiek of oste­o­po­ro­se gesteld of bent u bezig of her­stel­len­de van een tra­ject rond­om uw onco­lo­gi­sche aandoening.

Dit pro­gram­ma is bedoeld om onder bege­lei­ding van een fysi­o­the­ra­peut een start te maken om te kun­nen gaan vol­doen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. U zult erva­ren dat spor­ten en bewe­gen voor u als medi­cijn kan wer­ken in rela­tie tot uw welbevinden.

Deze programma’s zijn weten­schap­pe­lijk onder­bouwd en wor­den der­hal­ve ook door een aan­tal zorg­ver­ze­ke­raars ver­goed uit uw aan­vul­len­de polis. Deze ver­goe­ding geeft recht op 3 maan­den 2x per week spor­ten in onze prak­tijk onder bege­lei­ding van een fysi­o­the­ra­peut. Kijk voor­af goed naar uw polis­voor­waar­den. Voor dit pro­gram­ma heeft u een ver­wijs­brief nodig van uw huis­arts met de dia­gno­se “beweeg­pro­gram­ma”.


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Locatie Chiropractie
Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.

 

Volg ons op social media

FacebookTwitterYouTubeLinkedInInstagram

Patiënten Portal >
Personal Training >
ProFysio
Keurmerk Fysiotherapie