Acupunctuur en massagetherapie

Binnen onze prak­tijk beschik­ken we over drie com­ple­men­tai­re the­ra­pie­vor­men ter aan­vul­ling op de regu­lie­re genees­wij­ze.
Acupunctuur is een behan­del­me­tho­de die onder de Traditioneel Chinese Geneeswijze (TCM) valt. Er wordt een beroep gedaan op het zelf­he­len­de mecha­nis­me van uw lichaam om een bio­che­mi­sche dis­ba­lans te her­stel­len.

Binnen onze com­ple­men­tai­re tak bie­den wij twee soor­ten mas­sa­ges aan: ont­span­nings­mas­sa­ge en sport­mas­sa­ge.

Deze behan­del­vor­men kun­nen voor­waar­den­schep­pend gebeu­ren voor de fysi­o­the­ra­pie die de loka­le of alge­he­le belast­baar­heid en beweeg­lijk­heid weer kan gaan ver­gro­ten mid­dels gerich­te oefen­the­ra­pie. Uiteindelijk komt u er als “pati­ënt” ster­ker uit.
Indien de klach­ten meer ortho­pe­disch / fysi­o­the­ra­peu­tisch geo­ri­ën­teerd zijn, kun­nen deze mid­dels osteo- /sportacupunctuur wor­den aan­ge­pakt. Voor de meer chro­ni­sche aan­doe­nin­gen zoals onder ande­re neu­ro­pa­thie, aan­ge­zichts­pijn, sla­pe­loos­heid, ver­moeid­heids­syn­dro­men, reu­ma­tiek etc. wordt de klas­sie­ke Chinese acu­punc­tuur toe­ge­past die over het alge­meen iets meer behan­de­lin­gen ver­eist van­we­ge de chro­ni­ci­teit.


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Lahrhof /
Haagsittardpark
Romeinenstraat 28
6132 GN Sittard-Geleen
T 046 – 4111 451

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Locatie Chiropractie
Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur  |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.
E info@houben­fysiotherapie.nl  |  W www.houben­fysiotherapie.nl