Acupunctuur en massagetherapie

Binnen ons team ver­zorgt Ian Wimmer de behan­de­lin­gen Acupunctuur. Ian heeft de HBO-basis­vak­op­lei­ding ‘Traditionele Chinese Geneeskunde’ bij Qing Bai in Nijmegen gevolgd en hij heeft de oplei­ding Acupunctuur bij ICZO te Antwerpen afge­rond.
Ian is als the­ra­peut aan­ge­slo­ten bij de VNT (Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten), lid­num­mer 16.069 en bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) licen­tie­num­mer 174521R.

Vanuit zijn prak­tijk­er­va­ring als fysi­o­the­ra­peut merk­te Ian dat steeds meer men­sen zich met reci­di­ve­ren­de fysie­ke klach­ten mel­den. Zeker in de hui­di­ge ‘stress­maat­schap­pij’ zijn er steeds meer psy­cho-emo­ti­o­ne­le trig­gers die fysie­ke klach­ten kun­nen ver­oor­za­ken of juist in stand hou­den. Daarnaast zijn een ver­keerd voe­dings­pa­troon en een over­daad aan medi­ca­tie mede oor­zaak van een moge­lijk ver­stoord immuun­sys­teem, hor­mo­na­le dis­ba­lans en een ver­stoor­de energiehuishouding.

Acupunctuur gaat uit van een holis­ti­sche visie. Dat wil zeg­gen dat er niet alleen een ziek­te of aan­doe­ning behan­deld wordt, maar dat er een beroep gedaan wordt op het zelf­he­len­de ver­mo­gen van het lichaam. Hierbij wordt het fysie­ke, het men­ta­le, het emo­ti­o­ne­le en het spi­ri­tu­e­le van een per­soon als één geheel aan­schouwd met als doel her­stel van de ont­sta­ne ener­ge­ti­sche disbalans.

Daarnaast beschik­ken we bin­nen de prak­tijk over een sportmasseur.


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Locatie Chiropractie
Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.

 

Volg ons op social media

FacebookTwitterYouTubeLinkedInInstagram

Patiënten Portal >
Personal Training >
ProFysio
Keurmerk Fysiotherapie