Aangescherpt corona protocol: alleen bij noodzaak fysieke behandeling

door | 23-03-2020 | COVID-19

De regels voor behan­de­ling bij de fysi­o­the­ra­peut zijn ver­der aan­ge­scherpt door onze beroeps­ver­e­ni­ging. Dit bete­kent dat alle fysie­ke behan­de­lin­gen per direct ver­van­gen gaan wor­den door bege­lei­ding op afstand, mid­dels tele­fo­ni­sche en/of digi­ta­le con­sul­ten. Tevens gaan wij, waar moge­lijk, op maat gemaak­te oefenprogramma’s voor thuis aan­bie­den.

Nieuwe behandelingen

Vanaf heden wor­den alle nieu­we behan­del­tra­jec­ten in eer­ste instan­tie tele­fo­nisch of digi­taal (video) gestart. Alleen als dat nood­za­ke­lijk is kan daar­na even­tu­eel een fysie­ke afspraak in de prak­tijk of aan huis plaats­vin­den.

Fysieke behandelingen

Fysieke behan­de­lin­gen (in de prak­tijk of aan huis) mogen wij alleen uit­voe­ren:

  • Als tele­fo­ni­sche of digi­ta­le bege­lei­ding niet vol­doen­de is om over drie weken nog steeds auto­no­mie en zelf­stan­dig­heid te waar­bor­gen.
  • Bij onom­keer­ba­re ach­ter­uit­gang van ziek­te- of klach­ten­beeld.
  • Als het gaat om pri­mai­re reva­li­da­tie of na een chi­rur­gi­sche ingreep, waar­bij gebrek aan fysi­o­the­ra­pie de prog­no­se op her­stel sterk ver­slech­tert.
  • Bij een pijnsco­re van 7 of hoger op een schaal van 0 tot 10.
  • Bij cli­ën­ten met ‘vita­le beroe­pen’, die door hun klach­ten hun werk niet meer kun­nen uit­voe­ren. 

Uiteraard geldt te allen tij­de dat cli­ën­ten die klach­ten erva­ren die zou­den kun­nen dui­den op aan­we­zig­heid van het coro­na­vi­rus NIET behan­deld mogen wor­den.

Share This